شرکت لوله سازی اهواز

خانه / شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عـام) در تاریخ 1345/11/15 با نام کارخانجات لوله سازی اهواز تاسیس و تحت شماره 11254 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقباً در تاریخ 1348/06/27 بـا تصویب مجمع عمومی به شرکت سهامی لوله‎سازی اهواز و در تاریخ 03/11/1374 بنام شرکت لولـه سـازی اهـواز (سهامی خاص) تغییـر نـام داده اسـت. درسال 79 و براساس مصوبه هئیت وزیران 100% شرکت در قبال رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت واگذار و از زمره شرکتهای دولتی خارج و بمـوجب مصـوبه مجمع عمـومی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1380/10/25 و طبـق آگهــی تبدیـل شمـاره 32/2105 مـورخ 1381/02/17 شرکــت از “سهـامــی خــاص” بــه”سهــامــی عـــام” تغییر یافته است. تا قبل از واگذاری شرکت با توجه به تعلق 100% سهام لوله سازی اهواز به شرکت نفت و با توجه به نوع تولیدات (ساخت لوله های خطوط انتقال نفت و گاز ) برنامه ریزی تولید و خرید محصولات شرکت به صورت انحصاری در اختیار وزارت نفت بود، لیکن پس از واگذاری شرکت به بخش غیر دولتی وزارت نفت و مشخصاً شرکت ملی گاز برای خروج از انحصار لوله سازی با حمایت های خاص از سایر تولید کنندگان بخش خصوصی شرکتهایی همچون صفا و سدید را تقویت و با توجه به ضعف قوانین حمایتی بعضاً با توجیه اجرای قوانین مناقصات دولتی جهت خرید لوله های مورد نیاز خود اقدام به برگزاری مناقصه بین المللی نموده و با واردات لوله های ساخته شده در سالهای اخیر عملاً تولیدات شرکت لوله سازی اهواز را به حداقل ممکن رسانده اند. البته این موضوع خوشبختانه با اجرای سیاستهای اخیر دولت در حال رفع و تولیدات شرکت در حال رونق و افزایش می باشد. فعالیتهای اصلی شرکت به موجب ماده 4 اساسنامه ، تولید و فروش لوله از قطر 6 الی 56 اینچ و نیز تولید و فروش پوشش پلی اتیلن لوله از قطر 2 الی 56 اینچ میباشد.

تاریخ

1 شهریور, 1395

مجموعه

نمونه کار

برچسب ها

چاپ, سالنامه, نمونه کار

4