بلاگ

خانه / سالنامه ۹۸  / کیفیت سررسید

سررسید هدیه ای است که می بایست به مدت حداقل یکسال و بطور مکرر توسط شخص هدیه گیرنده مورد استفاده قرار گیرد. همچنین سالنامه هدیه داده شده، نماد و یادآور شرکت یا برند شما در دست مشتریان یا مخاطبان شما است. بنابراین کیفیت آن به لحاظ طراحی ، چاپ و یا ساخت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.شرکتها با چاپ تصاویر تبلیغاتی خود در سررسیدها آن را به مشتریان خود هدیه می دهند.سررسیدی که به در تیراژ بالا و به درخواست سفارش دهنده کاملاً سفارشی تولید می شود را سررسید اختصاصی می گویند.

 

مـا در دید پویا همـواره در تلاشیم کـه سـبز بیاندیشـیم و اطمینـان حاصـل کنیم که ایـن مجموعه همگام با سیاسـت های سـازگار بـا محیـط زیسـت پیش مـی رود. در دید پویا ، ما  وظیفـه خـود می دانیـم که بـا تولیـد محصولات سـازگار با محیـط زیسـت تعهـد خود را بـه زمین ومشتریانمان حفظ کنیـم. کاغذهـای بـه کار رفتـه در محصولات دید پویا دارای گواهینامـه بین المللی فسک هسـتند. بـرای دریافـت گواهینامـه فسک ،محصول باید سـازگار با محیط زیسـت، از دیـدگاه اجتماعـی کارا و از دیـدگاه اقتصـادی بـادوام باشـد. فسک گواهی نامـه‌ای بین المللـی اسـت کـه بـر پایـه دو اصـل مهـم مدیریـت منابـع جنگلهـا و زنجیـره حفاظـت از محیـط زیسـت داده می شـود. لوگـوی درخـت فسک بـر روی یـک محصـول، نمایانگـر ایـن اسـت کـه محصـول مـورد نظـر طبـق اسـتانداردهای بین المللـی، بقـای درختـان جنـگل بـرای نسـلهای بعـدی را تضمیـن می کنـد.